ستاد بازسازی عتبات عالیات

معاونت فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه؛

طرح توزیع بیش از یکصد و پنجاه بسته فرهنگی

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با توجه به نیاز سنجی انجام شده، معاونت فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه بیش از یکصد وپنجاه عدد بسته فرهنگی در استان توزیع گردید.